INFO OM PROJEKTERNE

- Det overordnede formål med projektet

- Geologi

- Mikrobiologi

- Zoologi


Følg med i arbejdet på projektet over og under vandet på http://ikkablog.blogspot.com.


Det overordnede formål med projektet

For at forstå hvordan ikaitsøjlerne er opstået og hvordan de opretholdes, er det nødvendigt ikke blot at undersøge søjlernes opbygning og den biologiske mangfoldighed, som er knyttet til dem. Det er også vigtigt at kortlægge de fysisk-kemiske forhold som de biologiske processer i søjlerne forløber under for at forstå funktionelle sammenhænge mellem den biologiske diversitet og søjlernes dannelse og unikke egenskaber.

Det omgivende havmiljø og de basiske kilder på land spiller sandsynligvis en vigtig rolle i søjlernes dannelse og stabilitet. For til fulde at forstå og beskrive ikaitsøjlernes natur er det derfor vigtigt at sikre sig en bred viden om Ikkafjorden og de nærliggende kilder. Indsamling af organismer fra søjlerne kan desuden være med til at bevare nogle af de unikke organismer og deres genetiske materiale for eftertiden, når/hvis søjlerne forsvinder.


Formål

- at få ny viden om ikaitsøjlerne og de basiske kilder i Ikkafjorden

- at kortlægge Ikkafjordens unikke, biologiske mangfoldighed

- at vurdere søjlernes sårbarhed under en mulig kommende temperaturstigning

Der er ikke før foretaget målinger eller indsamlinger i Ikkafjorden om vinteren. Alle de tidligere ekspeditioner er foregået i sommermånederne, hvor Ikkafjorden er isfri. Kilderne på land, som er svagt alkaline, har heller ikke været undersøgt hverken hydrologisk, botanisk, zoologisk eller mikrobiologisk. Projektet vil for første gang foretage en detaljeret kortlægning af Ikkafjorden, kilderne og søjlerne gennem et tværfagligt samarbejde.

Målene i projektet er

- at beskrive ikaitsøjlernes biologiske aktivitet og diversitet gennem indsamlinger og målinger foretaget sommer og vinter over en periode på ca. 3 år

- at indsamle data om Ikkafjordens og søjlernes hydrografiske forhold ved at udsætte sonder, der kan måle over en periode på ca. 3 år

- at beskrive søjlernes fysisk-kemiske mikromiljø vha. dykkerbaserede målinger på bunden med mikrosonder

- at identificere nye dyr, planter og mikroorganismer fra søjlerne

- at undersøge oprindelsen af organismerne i ikaitten gennem studier af den biologiske mangfoldighed i det omgivende havmiljø samt i udvalgte økologiske nicher på land og i søer

- at undersøge søjlernes stabilitet og nedbrydning gennem eksperimenter på både fjordbunden og i laboratoriet.
Bakterier fra det indre af ikait-søjlerne, dyrket i mikrobiologernes laboratorium. (Foto: Rudy Hemmingsen).

Mere info om:

Geologi
Mikrobiologi
Zoologi


Projektdeltagere 2006

Lektor Peter Stougaard, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole,

Lektor Bjørn Buchardt, Geologisk Institut, Københavns Universitet, bjornb@geol.ku.dk

Lektor Anders Priemé, Biologisk Institut, Københavns Universitet,

ph.d-studerende Mariane Schmidt, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole,

Kurateringsassistent Majken Jensen, Zoologisk Museum,  

Specialestuderende Marc Overgaard Hansen, Geografisk Institut, Københavns Universitet,

Specialestuderende Rikke Jensen, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole,

Vinder af MIKRObiologernes Galathea 3 konkurrence Jasmin Bagge, Frederiksberg Gymnasium,

Vinder af MIKRObiologernes Galathea 3 konkurrence Malik Lund, Nordgrønlands Gymnasium,  

Erhvervsdykker og undervandsfotograf Richard Martin,

Geolog og erhvervsdykker Uffe Wilken,