Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
Din browser er ikke en Internet Explorer !

Et styrket dansk-grønlandsk forskningssamarbejde

Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland har fået omdefineret sine opgaver. Den nye formand, rektor Ole Marquardt fra Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, præsenterer her sine forhåbninger til den nye kommissions fremtid.

af Ole Marquardt

Pr. 1. marts 2000 beskikkede Birte Weiss som dansk minister for forskning og Lise Lennert som grønlandsk landsstyremedlem for forskning en ny kommission for videnskabelige undersøgelser i Grønland. I strukturen afviger den nybeskikkede kommission fra den tidligere på tre hovedpunkter:

1) den omfatter med kun 11 medlemmer væsentligt færre end den tidligere, der havde 18

2) den er sammensat udfra et generelt krav til medlemmerne om forskningsfaglig indsigt og for halvdelens vedkommende også om international forskeranerkendelse

3) den er paritetisk sammensat, idet formanden skiftevis udpeges af Grønland og Danmark, mens de øvrige 10 omfatter 5 dansk og 5 grønlandsk udpegede medlemmer. Efter aftale er det Grønland, der i den første 4-års periode udpeger formanden.

Foran sig har kommissionen en række opgaver, der bl.a. omfatter

1) støtte til forskningsmæssige udviklingsprojekter med dansk-grønlandsk rationale;

2) støtte til initiativer, der bidrager til rekrutteringen af grønlandske forskere og forskeraspiranter

3) udvikling og styrkelse af samarbejdet mellem danske og grønlandske forskningsmiljøer og institutioner

4) udarbejdelse af fælles dansk-grønlandske strategier inden for polarforskningen og rådgivning af statens forskellige forskningsråd. Derudover har kommissionen en central rolle ved udpegningen af dansk-grønlandsk repræsentation i diverse internationale polarforskningsorganisationer og ved sikringen af, at den nationale og internationale formidling af forskningsresultater styrkes

Til rådighed for sit arbejde har kommissionen i indeværende år en dansk finanslovsbevilling på 7 mio. kr. Beløbets begrænsede størrelse skal ses i sammenhæng med, at egentlige forskningsrådsansøgninger inden for grønlandske emner indgives til - og, hvis de imødekommes, finansieres af - de forskellige forskningsråd. Af de 7 mio. er godt 4 allerede øremærkede til en række aktiviteter inden for de nævnte områder, mens knap 3 mio. er udmeldt ved en igangværende ansøgningsrunde. Den høje øremærkningsgrad skal ses i sammenhæng med, at en række aktiviteter er planlagt igangsat som opfølgning på den betænkning, det dansk-grønlandske fællesudvalg vedr. forskningssamarbejde afgav i foråret 1999.

Som formand er det mit håb, at kommissionen ikke blot vil bidrage til at styrke polarforskningen i almindelighed, men også og ikke mindst til at styrke den opbygning af polarforskningskompetence, der foregår i Grønland. Traditionelt har det været sådan inden for grønlandsforskningen, at Grønland leverede forskningsmaterialerne og udgjorde observationsfeltet, mens selve den forskningsmæssige behandling af data foregik i Danmark. Unge forskeraspiranter i rigsfællesskabet (grønlændere såvel som danskere), der ønskede sig en forskeruddannelse og karriere inden for polarforskningens forskellige emner, måtte derfor tage til danske universiteter og forskningsinstitutioner for at få sig en sådan uddannelse og karriere. Det er mit håb, at kommissionen kan medvirke til, at trafikken på nogle felter også kommer til at gå den anden vej, så unge fra Danmark og Grønland, der ønsker sig en forskeruddannelse og karriere inden for de dele af polarforskningen, hvor Grønland formår at skabe egne bæredygtige forskningsmiljøer, finder det naturligt at tage til Grønland for at få deres målsætning opfyldt. På det visionære plan tegner der sig således et billede af en dansk-grønlandsk polarforskning og forskeruddannelse, hvor danske institutioner på en række og inden for den overskuelige tidshorisont givetvis også de fleste - områder er seniorpartner og de grønlandske juniorpartner i samarbejdet, men hvor det på nogle områder er grønlandske institutioner, der udfylder rollen som seniorpartner og hovedoperatør.

Som formand er det ligeledes mit håb, at den igangværende tradition for at inddrage nordamerikanske og europæiske polarforskningsmiljøer i det dansk-grønlandske forskningssamarbejde udbygges. En tæt og netværksforankret kontakt med beslægtede nordamerikanske og europæiske miljøer og institutioner er af afgørende betydning, hvis de knappe polarforskningsressourcer skal bruges på en optimal måde. Det kan minimere antallet af tilfælde, hvor de forskellige, nationale forskningsmiljøer uafhængigt af hinanden investerer tid og kræfter i at løse forsknings- og forskeruddannelsesopgaver, der er så nært beslægtede, at det i enhver henseende ville have været fordelagtigt med en fælles koordinering af indsatsen.

Indhold 2/00

Ole Marquardt er formand for Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland. Han har siden 1988 været ansat ved Institut for Kultur- og Samfundshistorie på Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, hvor han i dag er rektor.

Link:
KVUG's hjemmeside

 

Tegn et abonnement !

Klik her
eller ring 32880100