Danish Polar Center | Strandgade 100 H | DK-1401 Copenhagen K | Denmark
phone +45 3288 0100 | fax +45 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    About DPC
You are at:

English version

Ansøgning om våbentilladelse

Politimesteren i Grønland

Våbenlov for Grønland

§ 1
Det er forbudt uden tilladelse fra politimesteren i Grønland at indføre, tilvirke, erhverve, besidde, bære eller anvende
1) pistoler, revolvere og andre korte håndskydevåben,
2) hel- og halvautomatiske geværer, herunder halvautomatiske glatløbede haglgeværer, som kan indeholde mere end 2 haglpatroner,
3) maskinpistoler,
4) maskingeværer,
5) piber, låsestole, bundstykker og baskyler til de våben, der er nævnt under nr. 1-4,
6) ammunition til de våben, der er nævnt under nr. 1-4, derunder også patronhylstre, tændskruer, fænghætter, brandrør og projektiler.
Stk. 2. Luft- og fjederbøsser er undtaget fra forbudet i stk. 1.
Stk.3. Justitsministeriet kan fastsætte regler om, at andre end de i stk. 1 nævnte våben omfattes af forbudet. Endvidere kan justitsministeriet undtage våben omfattet af stk. 1, herunder halvautomatiske geværer, der anvendes erhvervsmæssigt til jagtformål, fra lovens kontrolordning. Politimesteren i Grønland kan fastsætte regler om, at ammunition omfattet af stk. 1, nr. 6, er undtaget fra lovens kontrolordning.

§ 2
Det er forbudt at overdrage eller overlade andre besiddelsen af de i § 1 omfattede genstande, medmindre erhververen eller modtageren foreviser den fornødne tilladelse.

§ 3
§ 1 og § 2 skal dog ikke være til hinder for, at et våbens pibe- eller låsedele, bundstykke eller dele af baskyler ved istandsættelse fornys.

§ 4
Tilladelser efter denne lov kan kun gives til personer, om hvis personlige forhold og hidtidige vandel der ikke foreligger oplysninger, der gør det betænkeligt at imødekomme ansøgningen.
Stk. 2. Våbentilladelse kan endvidere gives til foreninger, museer og lignende, hvis medlemmer af bestyrelsen og andre ansvarlige opfylder kravet i stk. 1.
Stk. 3. Tilladelser efter denne kan til enhver tid tilbagekaldes.

§ 5
Tilladelser udstedet i medfør af § 1 skal medbringer, når våbenet bæres, og på forlangende forevises for politiet.

§ 6
Politimesteren i Grønland fastsætter i en tilladelse efter § 1 sådanne vilkår vedrørende opbevaringen og rådigheden, som må antages at være påkrævet af hensyn til sikkerheden.

§ 7
Tilladelse i henhold til lovens § 1 udstedes med en gyldighed på 5 år, medmindre formålet tilsiger kortere varighed.

§ 8
For tilladelser udstedt i henhold til § 1, stk. 1, nr. 1-4, betales 840 kr til statskassen. Betalingen nedsættes til det halve, hvis ansøgeren i forvejen har en våbentilladelse, for hvilken der er ydet fuld betaling.
Stk.2. En våbentilladelse kan kun omfatte ét våben.
Stk. 3. Såfremt indehaveren af en våbentilladelse til et bestemt våben udskifter våbenet, skal der udstedes en ny tilladelse mod betaling.
Stk. 4. Skifter indehaveren af en våbentilladelse navn eller adresse, kan der uden betaling udstedes ny våbentilladelse med samme gyldighed som den oprindelige tilladelse.

§ 9
Bortkomst af de våben m.v., der er nævnt i lovens § 1, skal straks anmeldes til politiet. Det samme gælder bortkomst af en gyldig våbentilladelse.

§ 10
Det er forbudt uden tilladelse fra justitsministeren i hvert enkelt tilfælde at udføre
1) våben af enhver art,
2) ammunition,
3) materiel til lkand-, sø- eller luftkrig,
4) maskiner, instrumenter, apparater og andre produktionsmidler, der overvejende anvendes til fremstilling eller vedligeholdelse af våben, ammunition eller krigsmateriel, og dele og tilbehør til sådanne produktionsmidler og
5) sprængstoffer, derunder krudt, samt råmateriale til fremstilling heraf.
Stk. 2. Tilladelse til udførsel til Danmark meddelels dog af politimesteren i Grønland.
Stk. 3. Stk. 1 og stk. 2 gælder ikke for personer, der er indrejst i Grønland med våben og ammunition, der ikke er omfattet af § 1, og som efter ophold i Grønland i indtil 3 måneder ønsker at genudføre våbnene og ammunitionen.
Stk. 4. Stk.1 og stk. 2 gælder endvidere ikke for personer, der udrejser af Grønland med våben og ammunition, der ikke er omfattet af § 1, med henblik på ophold i indtil 3 måneder i udlandet, og som efter opholdet i udlandet ønsker at genindføre våbnene og ammunitionen i Grønland.
Stk. 5. Ved udrejse efter stk. 4 skal besidderen af våbenet til politimestren i Grønland skriftligt anmelde den midlertidige udførsel.

§ 11
Afgørelser truffet af politimesteren i Grønland i henhold til loven kan ikke indbringes for justitsministeren.

§ 12
§ 1 gælder ikke for civile statsmyndigheder i Grønland og for militære myndigheder.

§ 13
Overtrædelse af § 1, stk. 1, § 2, § 5, § 8, stk.3, § 9, § 10, stk. 1 og 5, § 14, stk. 2, samt overtrædelse af et forbud efter § 1, stk. 3, kan medføre foranstaltninger i henhold til kriminalloven. Foranstaltninger kan ligeledes iværksættes over for den, der undlader at efterkomme et vilkår fastsat efter § 6.
Stk. 2. Er en overtrædelse begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, hjemmestyret, en kommune eller et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 57 i landstingslov om kommunalbestyrelser og bygderåd m.v., kan der pålægges statens, hjemmestyret, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 14

Loven træder i kraft den 1. januar 1994.
Stk. 2. Personer, der ved lovens ikrafttræden er i besiddelse af hel- eller halvautomatiske geværer, piber, låsestole, baskyler eller bundstykker til forannævnte våben, har ret til fortsat at besidde disse genstande, hvis besiddelsen anmeldes til politimesteren i Grønland senest 1 år efter lovens ikrafttræden.
Stk.3. Bekendtgørelse nr. 305 af 21. november 1953 for Grønland om forbud mod erhvervelse eller overdragelse af pistoler m.v. ophæves samtidig med denne lovs ikrafttræden.

Givet på Amalienborg, den 19. december 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R. / Hans Engell