Danish Polar Center | Strandgade 100 H | DK-1401 Copenhagen K | Denmark
phone +45 3288 0100 | fax +45 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    About DPC
You are at:

English version

Hjemmestyrets bekendtgørelse om fiskeri efter fjeldørred

I medfør af § 23, § 25, § 26, § 33, stk, 2 og § 34, stk. 3 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri samt § 2, stk. 3 og § 19 i landstingslov nr. 11 af 12. november 1980 om naturfredning fastsættes:

Bekendtgørelsens gyldighedsområde

§ 1
Bekendtgørelsen omfatter fiskeri efter fjeldørred

Redskaber

§ 2
Fiskeri efter fjeldørred må kun finde sted med kroge til lystfiskeri, ketchere og garn, hvis maskevidde i strakt mål er mindst 100 mm.
Stk. 2. Længden af garn til fjeldørredfiskeri må højst være 30 meter.
Stk. 3. Garn skal være mærket med ejernavn, bådnavn eller fartøjsnummer. Politiet og forsvarets fiskeriinspektion kan tage fiskende garn uden navn eller andet mærke op.
Stk. 4. Der skal altid være opsyn med et udsat garn. Når fiskepladsen folades, skal ejeren af garn, uanset fraværets længde, tage garn op.

§ 3
Det er forbudt ved fjeldørredfiskeri at anvende
1) rykfiskemetoden,
2) drivgarn, vod og trawl,
3) elektrofiskeri, skydevåben,
4) sprængstoffer og gift, og
5) ruser, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk 1, nr. 5 kan en kommunalbestyrelse give tilladelse til anvendelse af ruser til fiskeri efter fjeldørred inden for den pågældende kommunes grænser.
Stk. 3. Kommunen kan opstille nærmere vilkår for tilladelser efter stk. 2, herunder om rusens udseende, periode og område for anvendelse samt krav om, at der skal indgives ansøgning.

Garnsætningsregler

§ 4
Al garnfiskeri efter fjedørred i elve og dertil hørende bassiner er forbudt.

§ 5
Ved fiskeri i søer er det forbudt at sætte garn nærmere end 100 m fra til- og afløbselve.
Stk. 2. Ved fiskeri i søer må garnet ikke dække mere end 1/3 af afstanden fra bred til bred.

§ 6
Garnsætning nærmere end 150 meter på begge sider af elvmundingen, målt fra det havet, hvor havet og elven mødes ved normal højvande, er forbudt.
Stk. 2. Garnet skal sættes sådan, at den inderste ende af selve garnet har kontakt med højvandszonen.
Stk. 3. Garnet må ikke dække mere end 1/3 af afstanden fra kyst til kyst.
Stk. 4. Garnet skal sættes i lige linie fra kysten. Andre arrangementer af garn med massefangst som formål, er forbudt.
Stk. 5. Der skal være mindst 30 meters afstand mellem ørredgarn.

§ 7
Hvor stendæmning har været anvendt til spærrefangst af fjeldørred, skal dæmningen åbnes for passage, før fangststedet forlades.

Periode for garnfiskeri efter fjeldørred

§ 8
Fjeldørredfiskeri med garn er kun tilladt i perioden fra og med 15. juni til og med 25. september.

Kommunale vedtægter

§ 9
Kommunalbestyrelsen udarbejder hvert 5. år en liste over potentielt gode ørredelve, som skønnes mest truet af for stort fiskeri. Listen fremsendes til Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter ved en kommunal vedtægt hvert 5. år, med virkning for en femårig periode, fredning af et eller flere områder med bestande af fjeldørreder. Kommunale vedtægter stadfæstes af landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
Stk. 3. De i stk. 2 nævnte områder skal have naturlig sammenhæng, vurderet på baggrund af de farvandsområder, hvori bestande af fjeldørreder fra de fredede elve formodes at opholde sig i den periode, de er i havet. Ved afgrænsningen skal der lægges vægt på at opnå størst mulig effekt af fredningen, jf. stk. 1, samtidigt med størst mulig overskuelighed for kontrollen, som kan udføres af jagtbetjente eller andre dertil af Landsstyret udpegede personer samt af politiet.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan ved fastsættelsen af fredningen af områder vælge at udpege samme områder, som blev fredet ved kommunal vedtægt i forlængelse af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 26. maj 1994 om fiskeri efter fjeldørred i Grønland.
Stk. 5. Kommunalvedtægter kan indeholde adgang til fiskeri med håndliner og fiskestang i det fredede område, for derved at bibeholde fjeldørredområdernes traditionelle, rekreative værdi.
Stk. 6. Den første kommunale vedtægt udstedt efter vedtagelsen af denne bekendtgørelse skal træde i kraft senest den 1. januar 1998.
Stk. 7. Undlader kommunalbestyrelsen at udarbejde en kommunal vedtægt efter stk. 6, kan Landsstyret ved en bekendtgørelse frede et eller flere områder med bestande af fjeldørreder i den pågældende kommune.

§ 10
Kommunalbestyrelsen kan gennem en kommunal vedtægt fastsætte strengere regulering omkring fiskeri efter fjeldørred end de i § 2, stk. 2 og §§ 5-8 fastsatte bestemmelser, når specielle forhold taler herfor. Kommunalbestyrelsen kan gennem en kommunal vedtægt fastsætte de efter § 3, stk. 3 nævnte vilkår.

Dispensation

§ 11
Landsstyret kan til videnskabelige formål dispensere fra bestemmelserne i bekendtgørelsen.
Stk. 2. Kommuner med kun én fjeldørredelv kan søge landsstyret om dispensation fra § 9.
Stk. 3. En dispensation efter stk. 2 kan kun gives, når det kan dokumenteres, at kommunen har andre bestandsbeskyttende foranstaltninger omkring elven, eller kommunen ikke har nogen ørredelve.

Sanktioner

§ 12
Bøde kan idømmes den, der overtræder bestemmelserne i §§ 2-8.
Stk. 2. Ørreder fanget i strid med bestemmelserne i §§ 2-6 og § 8 kan konfiskeres.
Stk. 3. Sager vedrørende stk. 1 og stk. 2 behandles efter regler i fiskeriloven.

Ikrafttræden

§ 13
Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. juni 1997, og samtidigt ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 26. maj 1994 om fiskeri efter fjeldørred i Grønland.
Stk. 2. Kommunale vedtægter, der regulerer fiskeri efter fjeldørred, udstedt i medfør af § 19, stk. 2 i landstingslov nr. 17 af 22. oktober 1990 om erhvervsmæssigt fiskeri eller Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 26. maj 1994 om fiskeri efter fjeldørred i Grønland, ophæves med virkning fra den 1. juni 1998.

Grønlands Hjemmestyre, den 18. juni 1997

Pâviâraq Heilman/ Peder Munk Pedersen