DPC Home

 

Inge Lynge

Afdeling for Psykiatrisk Demografi
Institut for Psykiatrisk Grundforskning
Psykiatrisk Hospital i Århus
Århus Universitetshospital
Skovagervej 2
8240 Risskov


Hent hele afhandlingen

som Word.doc (632 Kb)
som Word.rtf (1.1 Mb)
som Reader.pdf (224 Kb)

 


Psykiske lidelser i det grønlandske samfund

 

RESUMÉ
Den grønlandske befolkning adskiller sig både genetisk og hvad angår historie, kultur og levevilkår på mange måder fra den danske, men samtidig har Grønland et sundhedsvæsen, herunder en psy-kiatrisk service, der bygger på danske traditioner, hvilket gør sammenlignende undersøgelser af sygdomsforekomster særligt interessante. Disse forskelle gør det også særligt vedkommende at inddrage kultur og samfundsforhold i undersøgelserne.

Afhandlingens hovedformål har været at beskrive og analysere forekomsten af skizofreni og manio-depressiv psykose i den grønlandske befolkning og herunder afklare

  • a) hvorvidt disse sygdomskategorier, således som de er beskrevet i WHOs International Classifi-cation of Diseases, og som de er anvendt i Danmark og i Grønland, fungerer tilfredsstillende anvendt på grønlandske psykiatriske patienter,

  • b) om forekomsten og forløbet af skizofreni og manio-depressiv psykose i Grønland er sammen-lignelig med forekomsten i andre befolkninger.

  • c) Dernæst at undersøge, hvorvidt der kan påvises sammenhæng mellem opvækstvilkår og (for-mer for) psykisk lidelse hos de psykiatriske patienter.

  • d) Undersøge mortaliteten, herunder selvmordsmortaliteten hos de grønlandske psykiatriske pa-tienter sammenlignet med mortaliteten i den almene befolkning.

  • e) Endelig at undersøge psykiatriens opgaver i forhold til afvigende og farlig adfærd i Grønland, dels i henhold til lovgivningen vedrørende sindssyge personers hospitalsophold, dels i henhold til den grønlandske kriminallov og retsplejelov.


Afhandlingen indledes med en gennemgang af træk af den grønlandske befolknings kulturelle og sociale historie fra det traditionelle eskimosamfund til nutiden med det formål at finde vidnesbyrd om afvigende, bizar adfærd og adfærdskontrol, om synet på liv og død, om værdsatte og misbilligede former for opførsel mennesker imellem etc. Desuden undersøges, på hvilke måder kolonisation, kristendom og senest moderniseringen af landet har ændret tilværelsen i Grønland.

Inden for denne ramme for forståelse af de fænomener, der kommer til udtryk i psykiske sygdomme og i mere diffuse former for psykisk dysfunktion, er svarene på de ovennævnte spørgsmål søgt. Det betyder ikke en underkendelse af, at biologiske, herunder genetiske forhold i den grønlandske befolkning, har betydning for de undersøgte fænomener.

To hovedundersøgelser indgår i afhandlingen: dels en historisk prospektiv follow-up undersøgelse af en kohorte bestående af fire års hospitaliseringsincidente psykiatriske patienter, dels en anonym longitudinel registerundersøgelse, der omfatter 20 års hospitaliseringsincidente patienter. Diagnoserne skizofreni og manio-depressiv psykose er ved efterundersøgelsen vurderet med standardiserede interviews, og sygdomsforløb m.v. registreret med internationalt anerkendte instrumenter.