DPC Home

English version

 

Ministeriet for Grønlands bekendtgørelse af 22. februar 1967 om rejser til og i Grønland som ændret ved bekendtgørelse af 21. maj 1976

§ 1
Enhver kan med de begrænsninger, der følger om udlændingenes adgang til landet m. v. og de i medfør af denne lov givne bestemmelser samt af nærværende bekendtgørelse, frit indrejse til eller udrejse fra Grønland.

§ 2
Rejsende, der ankommer til Grønland fra udlandet, og som inden for de sidste 14 dage før ankomsten til Grønland har opholdt sig i lande uden for Europa, USA, Canada, Azorerne, Madeira, De Kanariske Øer og Marokko, og som ikke kan anses for at være tilstrækkeligt beskyttet mod kopper ved tidligere at have haft denne sygdom, skal på forlangende forevise en internationalt gyldig attest for vaccination mod kopper.

§ 3
For indrejse i og ophold på de i overensstemmelse med en den 27. april 1951 undertegnede overenskomst i henhold til Den nordatlantiske Traktat mellem regeringerne i kongeriget Danmark og Amerikas Forenede Stater om forsvaret af Grønland oprettede forsvarsområder i Grønland gælder følgende regler:
a) Medlemmer af de deltagende i Den nordatlantiske Traktat tilhørende styrker, hvis tilstedeværelse i forsvarsområderne eller på andre pladser i Grønland er nødvendig i forbindelse med virksomhed i medfør af ovennævnte overenskomst eller andre NATO-foranstaltninger, kan frit indrejse til eller udrejse fra forsvarsområderne eller andre sådanne pladser i Grønland. Det samme gælder civilt personel, som af vedkommende militære myndigheder eller af et af disse bemyndiget privat selskab udsendes fra Amerikas Forenede Stater, og hvis tilstedeværelse i de nævnte områder er tilsvarende nødvendig, samt pårørende, jfr. overenskomst mellem deltagerne i Den nordatlantiske Traktat vedrørende status for deres styrker.
b) Endvidere kan personer, som af den danske eller amerikanske regering er bemyndiget til at få adgang til forsvarsområderne, frit indrejse til eller udrejse fra disse. Det samme gælder transitrejsende, dog begrænset til mellemlanding eller omstigning i lufthavnen Søndre Strømfjord.
c) For civilt personel, der udsendes fra Danmark eller andre lande uden for Amerikas Forenede Stater, og hvis tilstedeværelse i forsvarsområderne eller andre pladser er af den i litr a) nævnte karakter, er adgang til forsvarsområderne betinget af godkendelse fra Ministeriet for Grønland.
d) Andre personer end de i litra a), b) og c) nævnte skal for at opnå adgang til forsvarsområderne, foruden eventuel tilladelse fra vedkommende militære myndighed, indhente godkendelse fra inisteriet for Grønland eller efter dette ministeriums bemyndigelse fra anden dansk statsmyndighed ved hver enkelt rejse til områderne.
Stk. 2. Adgang til andre militære områder i Grønland er betinget af tilladelser fra vedkommende danske militære myndighed.

§ 4
Enhver, der ønsker at udøve videnskabelige forskning i Grønland, samt enhver, der ønsker at indrejse i Grønland for at foretage bjergbestigning eller geltscherbestigning, passage af indlandsisen eller for at udøve anden lignende sportsmæssig aktivitet, skal foretage anmeldelse til Ministeriet for Grønland. Anmeldelsen af videnskabelige forskningsprojekter og sportslige ekspeditioner skal indeholde oplysninger om disses formål, operationsområdet, antallet af deltagere samt disses navne og kvalifikationer, opholdets forventede varighed samt sådanne andre oplysninger, som ministeriet i øvrigt måtte anse for ønskelige. Ministeriet kan under særlige omstændigheder, hvor projektet skønnes åbenbart uforsvarligt eller medfører krænkelser af statens eller tredjemands rettigheder, nedlægge forbud mod dens gennemførelse. Anmeldelse af videnskabelig forskning og af sportslige ekspeditioner skal foreligge senest 4 uger før projektet påbegyndes i Grønland.
Stk. 2. Indsamling af geologisk eller arkæologisk materiale (herunder subfossilt drivtømmer, som findes i strandvolde) samt udgravninger eller kortlægning må kun foretages med særlig tilladelse fra Ministeriet for Grønland. Ministeriets tilladelse til sådanne foranstaltninger vil kunne gøres betinget af, at ministeriet bliver gjort bekendt med resultaterne heraf. Afhandlinger, bøger og kort, der måtte udkomme som resultat af den nævnte virksomhed, vil kunne forlanget indsendt til ministeriet.
Stk. 3. Meteoriter skal aflevees til vedkommende videnskabelige institutioner i Danmark. Det samme gælder genstande af arkæologisk interesse, medmindre andet er aftalt på forhånd.
Stk. 4. Foruden de i stk. 1 til 3 anførte betingelser kan der af Ministeriet for Grønland stilles sådanne yderligere betingelser, som måtte anses for hensigtsmæssige. Det vil således kunne bestemmes, at danske videnskabelige institutioner skal have adgang til uden udgift for vedkommende institution her i landet at gøre sig bekendt med indsamlinger af geologisk art. Ligeledes vil det kunne bestemmes, at den enkelte ekspedition forinden afrejse stiller fornøden sikkerhed til dækning af udgifter i Grønland, herunder den danske stats eventuelle udgifter til undsætningsforanstaltninger.
Stk. 5. Uden godkendelse fra Ministeriet for Grønland må der ikke i officielle publikationer optages nye navne på geografiske lokaliteter i Grønland.

§ 5
Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes med bøde, fr. § 117, stk. 3, i Kriminallov for Grønland nr. 55 af 5. marts 1954.

§ 6
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1967.
Stk. 2. Samtidig ophæves Statsministeriets bekendtgørelse nr. 79 af 22. marts 1954 om rejser til og i Grønland, som ændret ved bekendtgørelse af 12. maj 1961, samt bekendtgørelse af 16. juli 1955 om rejsetilladelse gennem forsvarsområderne.

Ministeriet for Grønland, den 22. februar 1967

Carl P. Jensen / H. Lassen

Ministeriet for Grønland, den 21. maj 1976

Jørgen Peder Hansen / E. Lemche