DPC Home
 

København, den 8. juli 2002

PRESSEMEDDELELSE

Dansk Polarcenters populærvidenskabelige nyhedsblad Polarfronten er udkommet, og vi henleder især opmærksomheden på to artikler:

Grønlandsforskningen på smalkost

Efter nogle gode år op gennem 90erne har grønlandsforskningen i Danmark oplevet markante nedskæringer fra 1998 til 2000, skriver Dansk Polarcenters nyhedsblad Polarfronten.

Det er især forskningen på de højere læreanstalter, som er blevet ramt. Forsk-ningspersonalet er i perioden næsten blevet halveret fra 223 til 118 personer, mens bestanden af ph.d.-studerende er faldet fra en stabil bestand på 40 til kun 13. Tallene stammer fra en undersøgelse, som netop er gennemført af Analyse-institut for Forskning i Aarhus.

Meget tyder på, at den danske grønlandsforsknings problemer skyldes, at de relativt små enheder med grønlandsrelateret forskning har svært ved at klare sig i konkurrencen om de interne midler på de enkelte institutter og centre.

Antallet af danske forskningsenheder, som udfører grønlandsrelateret forskning, er nemlig fra 1998 til 2000 faldet fra 92 til 60. Samtidig viser tallene, at stør-stedelen af midlerne er forsvundet pga. en halvering af de interne midler, som er reduceret fra 66 mio. til 33 mio., mens den eksterne finansiering kun er fal-det med 7,6%.

Dansk Polarcenters direktør, Hanne Petersen, peger i en kommentar i Polar-fronten på, at en sådan udvikling rummer en fare for, at hele forskningsområder trods høj kvalitet kan visne bort, og siger:

- Det er derfor helt nødvendigt, at der i den danske forskningsverden skabes ordentlige vækstbetingelser for den arktiske forskning, og at interessen for og engagementet i dette vigtige, danske forskningsområde bevares. Både for at drage fordel af det høje faglige niveau, som arktisk forskning giver mulighed for i den internationale forskerverden, og af hensyn til rollen som ressourcebase og sparringspartner for det grønlandske forskningsmiljø.


Yderligere informationer om undersøgelsen kan fås hos Peter S. Mortensen, Analyseinstitut for forskning, tlf.: 89 42 23 97, psm@afsk.au.dk

Orm i Indlandsisen

Thulebasen bliver 50 i år og har gennem hele perioden givet husly til forskere, som bl.a. har brugt tiden på geomagnetiske, seismiske og ionosfærefysiske må-linger og nordlysobservationer.

Det mest spektakulære projekt i basens historie har dog været opbygningen af Camp Century 160 kilometer inde på Indlandsisen. Her arbejdede fra 1958 til 1966 100-200 amerikanske forskere og militærpersoner nedgravet i isen. Lejren bestod af 21 istunneler, i alt 3000 meter, og der var ikke kun tænkt på ind-kvartering, messe, værksteder, laboratorier, vand- og energiforsyning og kloa-kering, men også på faciliteter som butik, hospitalsklinik, kirke, gymnastiksal, posthus og bibliotek.

I denne specielle isverden foregik omfattende eksperimenter med, hvordan isen påvirkede forskellige materialer, og i hvilket omfang det var muligt at bygge permanente anlæg under isen.

Først da Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI) i 1997 smækkede en 1100 si-ders historisk udredning og kildesamling på bordet om Thulebasens rolle i for-bindelse med USAs overflyvning af Grønland blev den omfattende forsknings-aktivitet under isen for alvor forståelig. I deres søgen i amerikanske arkiver havde DUPI-forskerne fundet tidligere hemmeligstemplede dokumenter fra be-gyndelsen af 1960erne, som i detaljer beskrev et storstilet projekt, Iceworm, der ville placere Grønland i centrum for USAs atomstrategi.

Planen gik på at placere op til 600 atombevæbnede mellemdistanceraketter i et 4000 kilometer langt istunnelsystem 10 meter under Indlandsisens overflade. Der skulle bores nye tunneller hvert år, så missilerne hele tiden kunne skifte position. Planlæggerne havde beregnet, at hele komplekset ville dække ca. 140.000 km2, og at det ville kræve 11.000 mand til at betjene systemet.

Iceworm kan minde om drejebogen til en science fiction film. Men det var det langt fra. I den gruppe, som fostrede ideen, sad toppen af Kennedy-administrationens sikkerhedspolitiske elite. For dem havde Iceworm iøjnefal-dende fordele. Nordgrønland var et fremskudt område, hvorfra hovedparten af målene i Sovjetunionen kunne nås. Og det lå isoleret, langt fra de tætbefolkede områder i USA og Vesteuropa.

Projektet blev aldrig ført ud i livet. De mange glaciologiske undersøgelser viste nemlig, at de evigt bevægelige ismasser i løbet af ganske få år ville trykke og slide både tunneller og missilaffyringsstationer i stykker, og at projektet derfor ikke var praktisk gennemførligt. De militære visioner blev pakket sammen, og Camp Century lukket i 1966.

 

Polarfronten 2/02

 

Pressebilleder kan frit anvendes i forbindelse med omtale af artikel og pressemeddelelse om miljøgifte i Østgrønland og med angivelse af fotograf.

Grønlandsforskningen på smalkost

Kontakt:
Peter S. Mortensen Analyseinstitut for forskning
tlf.: 89 42 23 97


Rapporten kan rekvireres hos
Analyseinstitut for Forskning
89 42 23 94 eller
eller hos
Grønlands Statistik
+ 299 34 50 00

Orm i Indlandsisen

 

Få et abonnement !

Klik her
eller ring 32880100