Danish Polar Center | Strandgade 100 H | DK-1401 Copenhagen K | Denmark
phone +45 3288 0100 | fax +45 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    About DPC
You are at:Den arktiske havis svinder ind og truer med at øge vandstandene i verdenshavene.

 

Det bliver stadigt varmere i Arktis

Den første samlede klimavurdering i Arktis er nu klar til offentliggørelse i form af ACIA-rapporten Impacts of a Warming Arctic. Og konklusionerne er foruroligende.

Temperaturen stiger dobbelt så meget som i resten af verden. Gletschere og havis smelter i et hidtil uset tempo. Somrene bliver længere, og vegetationens grænser rykker længere og længere nordpå. Og i takt med, at arktiske dyrearter uddør som følge af de store miljømæssige forandringer, svinder de arktiske befolkningers jagt- og fangstgrundlag ind.

Sådan lyder nogle af hovedkonklusionerne i den netop færdiggjorte ACIA-rapport Impacts of a Warming Arctic , der rummer den første samlede vurdering af klimaforandringer og konsekvenserne heraf i Arktis. Rapporten er udarbejdet af Arctic Climate Impact Assessment og har til formål at gøre videnskabelig viden om klimaforandringerne i Arktis synlig og brugbar for politikere og beslutningstagere verden over. Forskere fra mange forskellige lande har deltaget i arbejdet, der har strakt sig over fire år.

Og resultaterne er ikke opmuntrende. Hverken for miljøet eller for de næsten fire millioner mennesker, der i dag lever i de arktiske egne. Rapporten slår fast, at regionen står over for store udfordringer af både miljø- og samfundsmæssig karakter. For ifølge forskerne er det sandsynligt, at tendenserne vil fortsætte århundredet igennem og skabe markant ændrede vilkår for både dyrs og menneskers trivsel i Arktis.

Rapportens 10 hovedkonklusioner

  • Temperaturen i Arktis stiger markant, ifølge forskerne især som følge af de øgede, menneskeskabte koncentrationer af drivhusgasser i atmosfæren.
  • Opvarmningen i Arktis har globale konsekvenser, bl.a. fordi den smeltende is giver mere isfrit land og større havoverflader, som vil absorbere solens varme og medvirke til yderligere opvarmning.
  • De arktiske vegetationszoner rykker nordpå i takt med, at klimaet mildnes. Mere vegetation kan forøge kulstofoptaget og forårsage yderligere opvarmning.
  • Mange arktiske dyrearter, f.eks. isbjørne, sæler og visse havfugle, får reduceret deres boområder som følge af den reducerede havis. Klimaforandringerne indvirker også på dyrenes muligheder for at finde føde og ynglepladser.
  • Kyststrækninger bliver i stigende grad udsat for storme og oversvømmelser som følge af isens smelten.
  • Den reducerede havis vil forlænge sæsonen for skibsfart, der dermed i større udstrækning vil virke forstyrrende på naturressourcerne i Arktis.
  • Transport, infrastruktur og bygninger vil blive påvirket i takt med, at den permafrosne jord tør op.
  • Den oprindelige arktiske befolknings mulighed for at opretholde en traditionel livsstil med fangst og fiskeri som grundpiller svinder ind som følge af naturressourcernes forsvinden.
  • Ultraviolet stråling vil også i fremtiden være høj, fordi drivhusgasser medvirker til at fortynde det stratosfæriske ozonlag. En konsekvens heraf er bl.a., at risikoen for hudkræft øges.
  • De klimatiske forandringer finder sted samtidig med, at problemer som forurening, overfiskeri, befolkningsforøgelse og kulturelle og økonomiske forandringer præger Arktis.

Udover forskere har også den oprindelige befolkning i Arktis bidraget til rapporten. ACIA har således søgt at kombinere videnskabeligt indsamlede data med de erfaringer, som befolkningen har gjort sig i hverdagen tæt på naturen. Rapporten fremhæver bl.a. lokale iagttagelser, der går på, at der er mere regn om vinteren, større vejrmæssige udsving og mindre havis.

For yderligere information kontakt

Poul-Erik Philbert
Informationschef, DPC
Tlf. 7248 8105

Kirsten Rydahl
Informationsmedarbejder, DMU
Tlf. 4630 1867

Jane Benarroch