Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
Visioner på tre ben

Hanne Petersen tiltrådte 1. september som DPCs nye direktør. I denne kommentar fremlægger hun sine første tanker om centrets fremtid.

Af

Dansk Polarcenter har nu eksisteret i 13 år, og som nytiltrådt direktør har jeg selvfølgelig gjort mig nogle tanker om, hvilke opgaver centret skal påtage sig de kommende år. DPC skal fungere på basis af tre funktioner, der alle skal støtte arktisk forskning. De tre hovedopgaver er: 1) forskningskoordinering, 2) logistikstøtte og 3) information.

I f.eks. Norge og Tyskland har man valgt at koncentrere den arktiske forskning ved ét eller få store institutter. I Danmark og Sverige er den arktiske forskning derimod placeret i forskningsmiljøer, der er spredt på mange institutioner. Begge modeller har deres styrker og svagheder, men den danske model skaber et behov for et samlet overblik, så de mange miljøer og interessenter ved, hvad der foregår, og gensidigt kan inspirere hinanden. Her har DPC en oplagt koordinerende opgave.
Koordineringen kan ske ved at udarbejde systematiske oversigter over projekter og deltagere, så de forskellige brugere hurtigt kan få et overblik. Eller ved at skabe en platform for møder og workshops, hvor forskningsmiljøerne kan lære hinanden at kende. Dertil kommer, at DPC skal være udfarende i at udarbejde forskningsstrategier i tæt samarbejde med KVUG.

Der er et stigende behov for forskningssamarbejde, hvor DPC har en koordinerende rolle. Dels vil der fortsat være et ønske om at fremme tværfaglige projekter. Der har altid været tradition for, at danske polarekspeditioner har været tværfaglige, så arktiske forskningsprojekter har på den baggrund fortsat gode muligheder for at være trendsættere. Dels er forskning i dag ofte forbundet med større, strategiske indsatser, som kræver en fælles platform som udgangspunkt. Hertil kommer, at indsatsen hos Grønlands egne forskningsinstitutioner har været stadigt stigende, og det må være et mål at udbygge kontakten, så både Danmark og Grønland får mest muligt udbytte af indsatsen. Her er kontakten til Grønlands Hjemmestyres forskningskoordinator væsentlig.

Som en del af forskningskoordineringen har DPC også en vigtig rolle i det voksende, internationale samarbejde i det arktiske område. Udover en række europæiske råd og netværk har specielt oprettelsen af Arktisk Råd skabt mulighed for øget, internationalt forskningssamarbejde. Det har allerede givet en række projekter især på miljøområdet, men også de socioøkonomiske fagområder vil få stigende betydning i fremtiden. DPC skal her formidle til den dansk-grønlandske forskerverden, hvad der foregår, og også bruge den indsamlede viden til at støtte danske og grønlandske interesser i det internationale arbejde herunder EU.

Det andet ben er den logistiske hjælp, der er nært knyttet til forskningskoordineringen. I øde, svært tilgængelige områder er der både et økonomisk, praktisk og sikkerhedsmæssigt incitament til at koordinere logistikken. Der er behov for både informationer, rådgivning og praktisk hjælp. Zackenberg-stationen i Nationalparken er et eksempel på, hvordan DPC i samarbejde med forskningsinstitutioner kan tage initiativ til større koordinering mellem forskningsfaciliteterne i Grønland. Stationen sikrer også mulighed for avanceret forskning i et øde område og bred kontakt til miljøforskere verden over.

Der er også behov for, at man i forbindelse med større, strategiske forskningsprojekter får lavet en overordnet, logistisk planlægning for at udnytte ressourcerne optimalt. Udredning af forholdene omkring kontinentalsoklen ved Grønland er et eksempel på et projekt, hvor en koordinering af den logistiske indsats vil være central.

Det tredje vigtige ben er information. Der er den målrettede, snævre, faglige information til forskerverdenen, hvor DPC skal sikre, at relevante informationer om forskningsaktiviteter er tilgængelige for nuværende og potentielle, arktiske forskere.

Den mere brede information om arktiske emner har som overordnet mål at styrke interessen for arktiske forhold og dermed sikre tilgang fra fremtidige ressourcer til området både med hensyn til uddannelser og vidensopbygning. Vi skal på den måde være med til at sikre, at arktisk forskning også i fremtiden kan tiltrække nye forskere.

På informationsområdet er DPC ikke alene, men én af flere kilder, og udviklingsmulighederne er i princippet uendelige. Men den samlede målsætning må være, at DPC er et sted, både på nettet og gennem den trykte formidling, hvor man ved, man kan få troværdig og relevant information om arktiske emner.
DPC skal levere informationer, der efterspørges, men også informationer, der er nødvendige for beslutningstagere. DPC er ikke en forskningsinstitution, men præsentation af eksisterende information på en brugervenlig måde kan også bidrage med ny erkendelse.

Information og viden er nøglebegreber i en bæredygtig udvikling. En øget viden om samspillet mellem miljø og økonomiske og sociale forhold er nødvendig, og dette gælder også for de arktiske områder.

DPC har en rolle i alle disse forhold.

 

Kontakt:

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100