Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
Arktisk logistik:

En fælles, langsigtet planlægning er nødvendig

Det er både krævende og dyrt at drive forskning i de polare egne. Det er ofte nødvendigt at anvende helikopter og fly for at komme ud i felten, og det omskiftelige vejr, hvor sol hurtigt afløses af snestorm, stiller store krav til forskningsapparatur og tålmodighed. De store omkostninger gør det særligt vigtigt, at der sker den bedst mulige koordinering og organisering af feltarbejde og logistik.


Af Morten Meldgaard
Fra møderummet i Norsk Polarinstitut i Tromsø er der fredag d. 28. august 1998 udsigt til det tyske forskningsskib Polarstern ved kajen udenfor. Polarstern er en enestående platform for udforskningen af de arktiske farvande, men den er også dyr i drift. Ca. 250.000 kr. pr. dag.
På den måde fungerer Polarstern som et memento for den gruppe mennesker, som er forsamlet indenfor og er i gang med at diskutere et forslag om etablering af et arktisk forum for polare operatører. Der er repræsentanter fra polarforskningsinstitutioner i bl.a. Rusland, USA, Canada, Japan, Norge, England, Tyskland, Sverige og Danmark. Fælles for disse institutioner er ønsket om at skabe de bedste muligheder for den arktiske forskning.
Alle omkring bordet er klar over, at selv med adgang til helikoptertransport, forskningsskibe og anden moderne teknologi er forskning i de arktiske egne forbundet med særlige praktiske udfordringer og med store omkostninger. Internationalt samarbejde og koordinering er nødvendig både for at give forskningen optimale vilkår og for at reducere omkostningerne. Forslaget om etablering af et forum for polare operatører får en positiv modtagelse, og det aftales, at de nærmere retningslinier for samarbejdet skal ligge klar i april 1999.
På Grønland er der en lang tradition for praktisk koordinering af arbejdet i felten, hvadenten det er til havs eller på land. Tidligere foregik koordineringen på ad hoc-basis, og de enkelte forskere og institutioner brugte megen tid og mange penge på at løse de praktiske og logistiske opgaver. Med oprettelsen af Dansk Polarcenter i 1989 blev der skabt mulighed for en central logistikkoordinering i Grønland, og der er i de senere år skabt et nært samarbejde med flere store brugere, bl.a. GEUS, og med en række danske, grønlandske og udenlandske forskningsmiljøer.
Samtidig har Forskningsrådene og KVUG, foreløbig frem til og med 1999, afsat midler til en mere langsigtet og økonomisk rationel planlægning af logistiksamarbejdet i Grønland. Denne logistikpulje betyder, at Dansk Polarcenter har kunnet planlægge langsigtet og opretholde et logistikberedskab, der gennem et samarbejde med Grønlandsfly, Flugfelag Islands, Forsvaret og andre operatører gør det muligt for både store og små forskningsprojekter at arbejde også i de fjerneste dele af Grønland.
Eksempelvis har DPC i årene 1996, 1997 og 1998 drevet en logistikplatform i Nordøstgrønland. Mestersvighar været knudepunktet for transportstøtten, og en række midlertidige mobile basislejre bl.a. ved 79-gletscheren, i Inglefield Land og i Washington Land har dannet udgangspunkt for forskernes feltarbejde. Logistikarbejdets omfang illustreres ved, at der i 1997 blev transporteret 108 forskere og 60 tons udstyr med et forbrug på i alt 360 flyvetimer med chartrede fly.
Logistikplatformen yder en service, der sparer tid, tid som forskerne i stedet kan investere i den forskningsmæssige planlægning og i det egentlige feltarbejde, og samlet giver koordineringen en ikke uvæsentlig besparelse på det samlede forskningsbudget. For det glaciologiske forskningsprojekt ved 79-gletscheren (omtalt s. 4) reduceres logistikomkostningerne således med mindst 60% i forhold til en situation, hvor projektet måtte klare sin logistik på egen hånd.
Med DPC's logistikplatform i Nordøstgrønland er de første skridt taget til at gennemføre en rationel, logistisk støtte i forskningens interesse. Men kan det gøres bedre? I hvilket omfang er der behov for transportstøtte, feltstationsfaciliteter mv? Er der, som på det internationale område, behov for at intensivere det langsigtede logistiksamarbejde mellem de grønlandske og danske institutioner, der driver forskning i Grønland? Og hvordan kan en langsigtet plan organiseres og finansieres?
Det er spørgsmål, som Dansk Polarcenter den kommende vinter vil søge svarene på i samråd med grønlandske og danske brugere og operatører, og på baggrund af en brugerundersøgelse vil DPC i begyndelsen af 1999 komme med en plan for logistikarbejdets fremtidige organisation, finansiering og praktiske udførelse
.
Indhold 3/98


Morten Meldgaard var direktør i Dansk Polarcenter indtil juni 2001

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100