Danish Polar Center | Strandgade 100 H | DK-1401 Copenhagen K | Denmark
phone +45 3288 0100 | fax +45 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    About DPC
You are at:
Click for Aasiaat Forecast

Get a forecast for all
weather stations in Greenland

Presseklip januar 2006

Minik Rosing: Isukasia bør fredes
I Godthåbsfjorden i Grønland findes verdens ældste bjergarter - 3,8 milliarder år gamle og uden sidestykke på Jorden. Ifølge geolog Minik Rosing bør stenene, der findes i Isukasia, fredes. Historien viser, at enestående geologiske lokaliteter førhen er blevet ødelagt, fordi nogen fjerner de værdifulde sten og sælger dem. For mere end tyve år siden fjernede billedhuggeren Niels Frandsen 50 kilo sten fra området, og også forskere kan i deres iver efter nyopdagelser komme til at ødelægge området, siger Minik Rosing. (31. januar, 2006)
KNR
Radonforekomst i Grønland undersøgt
Grønlands Forundersøgelser, ASIAQ, har sammen med NIRAS Greenland A/S undersøgt, hvor meget af gasarten radon der findes i de grønlandske boliger. I de skandinaviske lande har politikerne sat det tilladelige radonniveau på 200 per kubikmeter. Resultaterne af ASIAQ’s undersøgelser viser, at kun 5,9 procent af de boliger, som der er undersøgt, ligger over grænsestrålingen på de 200. Radon i undergrunden kan øge risikoen for lungekræft. (31. januar, 2006)
KNR
Inuit kræver skeletter af Smithsonian Museum
En tvist er opstået over de jordiske rester fra 85 mennesker, som er opbevaret på Smithsonian Museum i Alaska. Men en gruppe inuit fra Barrow i det nordlige Alaska kræver nu, at museet udleverer skeletterne til dem, fordi de mener, at der er tale om deres forfædre. Museet afviser og fastholder, at der er tale om skeletter fra det såkaldte Birnik-folk, der forlod Alaska omkring år 1000. Smithsonian-museet leverede i november sidste år knogler fra 194 mennesker tilbage til inuit i Barrow. De blev dengang begravet i en stor fællesgrav. (31. januar, 2006)
KNR
Unge polarforsker-tvillinger får Eliteforsker-pris
De enæggede tvillinger, Eske og Rane Willerselv, har fået tildelt Det Frie Forskningsråds Eliteforsker-pris for deres arbejde med hhv. fossilt dna og selvmordsepedimier blandt jukagierne i Sibirien. Mens Eske Willerslev, der er Københavns Universitets yngste professor, fik hele 7,4 millioner kroner til et nyt Center for Fossil Genetik under Niels Bohr Institutet, måtte Rane Willerslev "nøjes" med 600.000 til sit forskningsprojekt. (30. januar, 2006)
Eliteforsk
Eliteforsk
Sandt og falsk om artstilbagegang i Grønland
Grønlands Naturinstitut kommenterer nu en ny amerikansk undersøgelse, der konkluderer, at otte fuglearter i Vestgrønland er gået kraftigt tilbage i antal. Ifølge Naturinstituttet er der - med undtagelse af nye data for riden - ikke tale om ny viden. Tilbagegangen har været veldokumenteret igennem de sidste mange år. (30. januar, 2006)
KNR
Grønlands Naturinstitut
Status på tungmetaller i grønlandske dyr
DMU har undersøgt indholdet i grønlandske dyr af tungmetallerne kviksølv, cadmium og selen og platinmetallerne palladium og platin. Også udviklingen for svært nedbrydelige organiske forbindelser som PCB, DDT, HCH, HCB, chlordaner, toxaphener, PFOS og dioxiner er blevet undersøgt. Koncentrationen af tungmetaller i dyrene viser ingen entydig tidsmæssig ændring siden 1994, mens koncentrationen af de fleste svært nedbrydelige organiske forbindelser er faldet. Dog udgør PFOS en vigtig undtagelse, idet koncentrationen af disse stoffer er steget i dyrene. (30. januar, 2006)
DMU
Ny interview-undersøgelse blandt fangere
I næste måned gennemfører Grønlands Naturinstitut en interview-undersøgelse blandt fangerne i Qaanaaq og Upernavik. Formålet med undersøgelsen er at skabe overblik over fangernes viden om isbjørne, isbjørnejagt og om is- og vejrforhold. Alle disse forhold har stor betydning for bestanden af isbjørne i Baffin Bugten samt en anden separat bestand ud for Qaanaaq. Det er især vigtigt at få belyst, hvor mange voksne hunner der bliver nedlagt, da beregninger på bæredygtig fangst af isbjørne i høj grad baserer sig på dette. (26. januar, 2006)
Grønlands Naturinstitut
Samarbejde mellem Grønland og Nunavut
Grønland og Nunavut rykker tættere sammen. Helt konkret er der en samhandelsaftale på tegnebordet, men lige så vigtigt er det, at de to områder forpligter sig til at tale sammen, når den politiske dagsorden berører inuit-kulturen – som det f. eks. er tilfældet med Grønlands importstop for canadiske sælskind. Samarbejdet mellem de to hjemmestyrede inuit-områder kommer i stand på Nunavuts initiativ. Baggrunden er landsstyrets beslutning fra 6. januar om importstop for canadiske sælskind. (26. januar, 2006)
KNR
Thule-boernes klage afvist
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afviser at gå ind i sagen om tvangsforflyttelse af Thule-boerne, der kæmper for at få retten til deres gamle fangstområder tilbage. Domstolen peger på, at Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ikke gjaldt i Danmark, da basen blev anlagt og befolkningen senere forflyttet i 1953. I 1999 fik Thule-boerne tilkendt erstatning af den danske stat, men deres krav om at få ret til at bo, færdes og drive jagt på basen blev afvist af Højesteret. (26. januar, 2006)
KNR
Kølleslag er human aflivningsmetode
Er det uetisk at slå sæler ihjel med køller? Et canadisk forskningsprojekt viser, at 98 procent af sæler dræbt af kølleslag dør øjeblikkeligt. Også danske eksperter - bl.a. professor og formand for Det Dyreetiske Råd, Peter Sandø, og chefdyrlæge ved Københavns Zoo, Carsten Grøndahl - mener, at et slag for panden er både en effektiv og skånsom måde at aflive dyr på. Årsagen er, at metoden - i modsætning til riffelskud - sikrer, at dyret ikke lider unødigt eksempelvis som følge af skamskydning. Dermed rejses der tvivl om, hvorvidt det overhovedet er uetisk af Great Greenland at benytte skind fra kølledræbte sæler til pelsproduktion. (23. januar, 2006)
Politiken
Nye kontinentalsokkelundersøgelser i foråret
I begyndelsen af april 2006 går startskuddet til endnu en etape med geologiske undersøgelser i det Arktiske Ocean som led i Kontinentalsokkelprojektet. Det drejer sig i denne omgang om et dansk-canadisk samarbejdsprojekt nord for Grønland og Canada. I løbet af seks uger skal forskerne indsamle refraktionsseismiske data samt havdybde- og tyngdefeltsdata over den undersøiske Lomonosov Ryg, der strækker sig ud i det Arktiske Ocean nord for Ellesmere Island og Grønland. Begge lande har ratificeret FN's Havretskonvention, der åbner op for, at kyststater har mulighed for at gøre krav på undergrundens og havbundens ressourcer uden for 200 sømil. Det forudsætter, at havbundens dybdeforhold og geologi opfylder en række betingelser, som er beskrevet i konventionens artikel 76. (18. januar, 2006)
1 GEUS
Telemedicinsk projekt i Grønland
Rigshospitalet indleder et pilotprojekt, der på forsøgsbasis indfører telemedicinske behandlinger af udvalgte patienter i Grønland i stedet for ambulant fremmøde i København. Det betyder, at en række patienter med store rejseafstande kan se frem til at spare transportudgifterne til og fra Rigshospitalet. Telemedicinske konsultationer er en metode, hvor patienten efter aftale møder op på sit lokale sygehus og bliver tilset af specialisten på Rigshospitalet via videokonference med en lokal læge eller sygeplejerske ved sin side. Projektet begyner i februar og afsluttes i maj 2007. (16. januar, 2006)
KNR
'Knud Rasmussen' vender forkert
Knud Rasmussen-statuen, som står ved Strandvejen nord for København, vender ryggen til Danmark og Grønland. Det skal der nu laves om på i følge en ny forening, der er stiftet med det ene formål at få vendt den legendariske polarforsker i den rigtige retning. Foreningen, der er stiftet af den norske forfatter Tor Åge Bringsværd, hedder VERA og står for VEnd RAsmussen. Problemet med statuen er, at Knud Rasmussen vender blikket mod Skåne i Sverige, og det har en del folk undret sig over gennem tiden, siger forlægger Hans Bandmann, som er medstifter af foreningen. (16. januar, 2006)
KNR
Ikke større kræftrisiko pga. Thule-forurening
En ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse og Statens Institut for Folkesundhed viser, at der ikke har været øget sundhedsfare pga. radioaktiv forurening som følge af flystyrtet i Thule i 1968. Ifølge afdelingschef Hans Storm, Kræftens Bekæmpelse, er Thule-arbejderne ikke mere syge af kræft end andre danskere med samme erhverv, uanset om de var der før, under eller efter forureningen. I 1968 styrtede et amerikansk B-52 bombefly med atomvåben ned nær Thule-basen i Grønland med radioaktiv forurening til følgende. I 80'erne blev der rejst mistanke om større sygelig- og dødelighed blandt de arbejdere, der var ansat på basen i oprydningsperioden efter flystyrtet. (12. januar, 2006)
Kræftens Bekæmpelse

Ørsted klar til polaråret i 2007
Ørsted-satelitten skal bidrage til at levere ny viden om arktiske forhold, når det Internationale Polarår løber af stabelen i 2006-07. Satellitten er nemlig en hjørnesten i forskningsprojektet MAGSUGAR, som skal kortlægningen olie-, gas- og mineralforekomster i polarområdet i polaråret. MAGSUGAR står meget passende for 'Magnetic Survey of Greenland and Adjacent Regions' og er foreslået i samarbejde mellem Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og DMI. (12. januar, 2006)
DMI


Færre ynglende rider i Disko Bugt
Antallet af ynglende rider er gået markant tilbage i Disko Bugt-området i Vestgrønland. Det viser en ny undersøgelse gennemført af DMU i juli måned 2005. Undersøgelsen blev gennemført ved at gennemsejle de indre dele af bugten og fjordlandene syd for Aasiaat og her lokalisere og tælle ynglekolonier af havfugle. Der blev påvist markant tilbagegang i både antallet af fugle og antallet af ynglekolonier for riden. Arbejdet indgår i et større projekt, der har til formål at udarbejde en status for ridebestanden i Vestgrønland. (12. januar, 2006)
DMU


Østgrønlandske isbjørne mest 'forurenede'
En ny undersøgelse lavet af forskere fra bl.a. Danmarks Miljøundersøgelser viser, at østgrønlandske isbjørne har ophobet langt større koncentrationer af fremmede kemikalier end isbjørne andre steder. Kemikalierne, de såkaldte bromerede flammehæmmere, bruges i bl.a. fjernsyn og computere for at forhindre, at de bryder i brand. De mistænkes for at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende. (12. januar, 2006)
JP
2005 vådt og varmt på Grønland og Færøerne
Ifølge klimatolog ved DMI, Jørgen Cappelen, blev det forgangne år på Grønland og Færøerne varmere end normalt. Mens gennemsnitstemperaturen i Torshavn steg med 0,3 grader til 6,8 grader, var temperaturen i Nuuk hele 1,7 grader over gennemsnittet. Færøerne oplevede således det 10. varmeste år siden målingerne startede i 1873, mens det i Grønland blev det femte varmeste år. (4. januar, 2006)
DMI

Barentsforskning får eget institut
Om en måned åbner et nyt forskningsinstitut i Norge. Instituttet skal tage sig af at undersøge Nordområderne og Barentsregionen og skal fungere som international forskningsinstitution i den nordligste del af Europa. Foreløbig skal tre programmer sættes i værk: forskning i petroleumsvirksomhed, forskning i regionsbygning på politisk niveau og forskning i grænseoverskridende handel og næringsudvikling. (4. januar, 2006)
Det norske Barentssekretariat