DPC Home

English version
 

 

Landstingslov om fredning af jordfaste fortidsminder og bygninger som ændret ved landstingslov af 20. oktober 1983

§ 1
Jordfaste fortidsminder, der er synlige i terrænet, såsom ruiner, bopladser, teltringe, køkkemøddinger, grave og stensætninger, er fredede og må ikke beskadiges, ændres eller flyttes helt eller delvist. Der må heller ikke bygges, graves, pløjes, tændes ild, rejsestelte eller henkastes affald i og på fortidsminderne.
Stk. 2. Reglerne om jordfaste fortidsminder gælder ikke anlæg fra tiden efter 1900, bygninger, der er i brug, samt varder.
Stk. 3. Landsstyremedlemmet for kultur og undervisning kan efter indhentet udtalelse fra Grønlands Landsmuseum dispensere fra bestemmelsene i stk. 1.

§ 2
Grønlands Landsmuseum registrerer jordfaste fortidsminder.

§ 3
Inden for en afstand af 20 m fra de jordfaste fortidsminder, der er omfattet af § 1, er enhver virksomhed, der i væsentlig grad kan virke skæmmende på fortidsminder, forbudt. Fund med tilknytning til fortidsmindet skal lades urørt, eller på Landsmuseets begæring afleveres, såfremt de måtte være fjernet.
Stk. 2. Grønalnds Landsmuseum kan gøre undtagelse fra bestemmelsern i stk. 1. Afgørelsen kan indbringes for landsstyremedlemmet for kultur og undervisning.

§ 4
Findes under jordarbejde et jordfast fortidsminde, skal arbejdes standes i det omfang, det berører fortidsmindet. De fundne genstande tilhører Grønlands Hjemmestyre og skal efter anmodning straks aleveres. Landsmuseet meddeler snarest den, der udfører arbejdet, om arbejdet kan fortsætte eller om det skal indstilles, indtil der er foretaget en undersøgelse eller der er taget stilling til, om fredningssag skal rejses. Landsmuseets afgørelse kan indbringes for landsstyremedlemmet for kultur og undervisning.
Stk. 2. Hvis nogen privat lider tab i anledning af arbejdets standsning, har han krav på erstatning. Kravet fremsættes over for Grønlands Landsmuseum, der forelægger spørgsmålet om erstatning for landsstyremedlemmet for kultur og undervisning.

§ 5
Grønlands landsmuseum bemyndiges til at foretage uopsættelige undersøgelser af jordfaste fortidsminder, der er fremkommet ved ordarbejde.
Stk. 2. Inden for en uge efter undersøgelsens påbegyndelse forelægges sagen for kultur- og undervisningsdirektoratet, og der aftales et budget for arbejdets gennemførelse.

§ 6
Den i § 5 nævnte bemyndigelse omfatter ligeledes fortidsminder på søterritoriet.

§ 7
Landsstyremedlemmet for kultur og undervisning kan efter indstilling fra Grønlands Landsmuseum meddele tilladelse til undersøgelse og udgravning af jordfaste fortidsminder og fund til andre institutioner eller videnskabelige organisationer.
Stk. 2. Landsstyremedlemmet for kultur og undervisning fastsætter de nærmere regler for de i stk. 1 nævnte tilladelser.

§ 8
Fund af enkeltgenstande, jfr. Landstingsforordning om museumsvæsenet, er ligeledes omfattet af bestemmelserne i dette kapitel.

§ 9
Bygninger, kirkegårde, bygningsdele og varder, hvis bevarelse på grund af deres historiske værdi er af væsentlig betydning, kan fredes.
Stk. 2. I forbindelse med fredning efter stk. 1 træffes bestemmelse om fredningens indhold og omfang. Der kan endvidere træffes bestemmelse om, hvilke foranstaltninger ejeren, brugeren eller vedkommende kommune skal træffe til fredningens gennemførelse.

§ 10
Grønlands Landsmuseum indsamler oplysninger og foretager registrering af bevaringsværdige bygninger, kirkegårde, ygningsdele og varder.

§ 11
Afgørelse af spørgsmålet om fredning efter § 9 træffes af landsstyremedlemmet for kultur og undervisning.

§ 12
Landsstyremedlemmet for kultur og undervisning nedsætter et bygningsfredningsråd på 3 medlemmer. Rådet skal være rådgivende i sager vedrørende bygningsfredning.

§ 13
Grønlands Landsmuseum skal rejse fredningssag på de i § 9 nævnte bygninger, kirkegårde, bygningsdele og varder, der er vigtige til belysning af landets kultuhistorie.
Stk. 2. Herudover kan fredningssag rejses af staten, kommuner eller foreninger, som landsstyremedlemmet for kultur og undervisning har anerkendt hertil.

§ 14
Forinden landsstyremedlemmet for kultur og undervisning træffer beslutning om fredning underrettes offentligheden, ejeren, brugeren og kommunen om fredningens genstand og omfang.
Stk. 2. I underretningen fastsættes en frist på mindst tre måneder for fremsættelse af eventuelle protester og erstatningskrav.
Stk. 3. Fra det tidspunkt, den i stk. 1 nævnte underretning er meddelt, må der ikke foretages noget, der kan hindre eller vanskeliggøre den påtænkte fredning.

§ 15
Grønlands Landsmuseum registrerer fredede bygninger, kirkegårde, bygningsdele og vader.

§ 16
Fremkommer der ikke erstatningskrav i anledning af den planlagte fredning, kan landsstyremedlemmet for kultur og undervisning træffe beslutning om fredning.
Stk. 2. Fremsættes der erstatningskrav, forelægges sagen for landsstyret. Kan landsstyret ikke godkende erstatningskravet, anlægger landsstyremedlemmet for kultur og undervisning sag mod den pågældende til afgørelse af spørgsmålet.

§ 17
Bestemmelserne om fredning af bygninger registreres på begæring af landsstyremedlemmet for kultur og undervisning. Landsdommeren skal give Kultur- og undervisningsdirektoratet meddelelse om ejerskifte. Offentliggørelse af fredning foretages inden 14 dage efter, at en fredningsbeslutning er truffet, ligesom de i sagen inddragne parter underrettes.

§ 18
Ophævelse eller ændring af fredning efter dette kapitel sker efter samme fremgangsmåde som for gennemførelse af fredning.
Stk. 2. Landsstyremedlemmet for kultur og undervisning kan efter indhentet udtalelse fra bygningsfredningsrådet tillade af fredningsbestemmelser fraviges, hvis det kan ske uden skade for fredningens formål.

§ 19
Der kan efter reglerne i §§ 9-18 foretages fredning af områder og lokaliteter, hvis bevarelse af historiske hensyn er af væsentlig interesse.

§ 20
Landsstyremedlemmet for kultur og undervisning kan fastsætte regler om Grønlands Landsmuseums tilsyn med det fredede.
Stk. 2. Landsstyremedlemmet kan give ejeren eller brugeren pålæg om at berigtige retsstridige forhold. Efterkommes pålægget ikke inden for den fastsatte frist, kan arbejdet udføres på ejerens eller brugerens bekostning.

§ 21
Advarsel eller bøde kan idømmes den, der:
1) overtræder § 1, stk. 1, § 3, stk. 1, 1. pkt., § 4, stk. 1, 1. og 2. pkt., § 8, § 14, stk. 3.
2) tilsidesætter vilkår eller påbud, der er fastsat i en afgørelse truffet i medfør af § 1, stk. 3, § 3, stk. 1, 2. pkt., § 3, stk. 2, 1. pkt., § 4, stk. 1, 3. pkt., § 9, stk. 2, § 14, stk. 3, § 18, stk. 2, § 19.

§ 22
Tidligere fredninger, der ikke erstattes af fredninger i henhold til denne lov, forbliver i kraft, indtil de ophæves.

§ 23
Landsstyremedlemmet for kultur og undervisning bemyndiges til at fastsætte nærmere bestemmelser til gennemførelse af de i loven nævnte regler, herunder eventuelle overgangsbestemmelser.

§ 24
Denne lov træder i kraft 1. januar 1981 og samtidigt ophæves fredningslov for Grønland nr. 266 af 22. maj 1974 i det omfang, bestemmelserne erstattes af nærværende landstingslov.

Den 16. oktober 1980

Jonathan Motzfeldt/ Thue Christiansen

Grønlands Hjemmestyre, den 20. oktober 1983

Jonathan Motzfeldt/ Stephen Heilmann

The path to this document is:  
Updated November 29, 2001
Home