KVUG

KVUG ansøgning

KVUG nyheder

KVUG medlemmer

KVUG strategiplan

KVUG støtte

KVUG vedtægter

Se KVUG bedst

Forskningssamarbejde

The Commission

 

 

NATIONAL STRATEGI FOR POLARFORSKNING

1998-2002


BEVILLINGSPRAKSIS

Bevillingskriterierne er kvalitet og relevans i forhold til indsatsområderne. Projekter, der falder uden for indsatsområderne, kan dog undtagelsesvis få støtte. Originale forskningsidéer bør kunne følges op, samtidigt med at umiddelbare forskningsbehov løses.

Kommissionen kan yde støtte til alle former for projektudgifter, inklusive lønmidler og rejseomkostninger, men etablerede forskningsgrupper, der kan bidrage med egne ressourcer i form af lønninger og udstyr, prioriteres højest, hvis projektet i øvrigt har den nødvendige kvalitet. Lønmidler kan bevilges til frikøb for administrative og undervisningsmæssige forpligtelser. Kommissionen støtter fortrinsvis anvendt forskning.

Kommissionen lægger vægt på, at projekter - i det omfang, det er muligt - inddrager grønlandske medarbejdere, og stiller som krav, at forskningsresultater formidles i passende form til de personer, der har bidraget til projektet, eller som kan have lokal nytte og interesse i forskningsresultaterne. Kommissionen lægger vægt på, at forskningen kan bringe avanceret viden til det grønlandske samfund.

Kommissionen ser også gerne danske/grønlandske forskere inddraget i de mange udenlandske forskningsprojekter i Grønland for herigennem at sikre viden til det dansk/grønlandske samfund og udbygge det internationale kontaktnet.


HANDLINGSPLAN OG BUDGET

For at fremme sine strategiske mål vil Kommissionen styrke dansk/grønlandsk polarforskning ved øget program- og projektstøtte, gennem oprettelse af et antal seniorforskerstillinger (event. professorater) i dansk/grønlandske netværk, og ved videreførelse af den etablerede logistikpulje. Kommissionen vil yderligere styrke sine faglige koordinerings- og koncentrationsbestræbelser, også internationalt, sine formidlingsaktiviteter samt støtte forskeruddannelse, afholdelse af møder, seminarer m.v. og oprettelsen og drift af feltstationer.

Udover Kommissionens nuværende bevilling på 7.9 mio. kr. foreslår Kommissionen en bevilling på 10 mio. kr. årligt til løsning af forsknings- og uddannelsesmæssige opgaver, der supplerer forskningsrådenes indsats og især skal bruges til dansk-grønlandsk forskningssamarbejde. Gennemførte overflytninger af forskningsinstitutioner fra Danmark til Grønland stiller særlige krav til udbygning af det dansk-grønlandske samarbejde, hvis vigtige forskningsressourcer ikke skal tabes.

Af de 10 mio. kr. foreslås 5 mio. kr. anvendt til udvikling af dansk-grønlandske netværk, uddannelse af grønlandske forskere og andre, der ønsker at arbejde i Grønland. Kommissionen ønsker at opretholde en egentlig fondsfunktion for projekter, der har særlig relevans for det grønlandske samfund, hvorfor fondsfunktionen forslås øget med 4 mio. kr. til 7,6 mio. kr.. Kommissionen finder det hensigtsmæssigt, at projekter, der både omfatter danske og grønlandske forskere, sagsbehandles af Kommissionen. Herudover budgetteres med en forøgelse på 0,5 mio. kr. til henholdsvis feltstation og 0,5 mio. kr. til forskningsfremme og internationalt samarbejde.I "Betænkning nr. 1191 om Dansk Polarcenter" anbefaledes oprettelsen af 14 forskerstillinger ved universiteter og højere læreanstalter for at sikre kontinuitet i dansk arktisk forskning. Inden for biovidenskab, miljø- og klimaforskning, samfundsvidenskab, humaniora og sundhedsvidenskab kunne identificeres væsentlige opgaver, som hidtil ikke var taget op, men som dansk forskning havde særlige forudsætninger for og forpligtelser til at søge at løse.

Hidtil har det af økonomiske grunde kun været muligt at besætte to sådanne forskerstillinger. I 1991 ansattes to seniorforskere indenfor henholdsvis arktisk etnografi og glaciologi. Udover forskning kan de pågældende pålægges vejledning af PhD-studerende samt opgaver for Dansk Polarcenter. Ved udvælgelsen var ansøgernes videnskabelige kvalifikationer og kvaliteten af deres projekter afgørende.

Kommissionen ønsker at videreføre denne plan ved at støtte oprettelsen af en række seniorforskerstillinger (event. professorater) med placering på danske forskningsinstitutioner, men med forpligtelser over for tilsvarende grønlandske institutioner og Dansk Polarcenter. I første omgang søger Dansk Polarcenter oprettet professorstillinger inden for zoologi, arktisk etnohistorie og glaciologi i samarbejde mellem henholdsvis Københavns Universitet og Grønlands Naturinstitut, Aarhus Universitet og Ilisimatusarfik, og Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, Københavns Universitet og Grønlands Forundersøgelser. Disse stillinger har karakter som det nyligt oprettede forskningsprofessorat i arktisk medicin.

Kommissionen vil fortsætte og styrke sin tværfaglige koordinering af projekter og samordning af bevillinger og aktiviteter. Den nævnte logistikpulje administreres af Dansk Polarcenter, som i forvejen udøver logistisk koordinerings- og rådgivningsfunktion m.h.p. at opnå sikker og billig transport. Normalt bør logistikomkostninger være omfattet af projektbevillinger. Koordineringsindsatsen sigter yderligere mod øget dansk/grønlandsk deltagelse i udenlandske forskningsprojekter.

Kommissionen vil sammen med nationale og internationale interessenter støtte oprettelsen og driften af feltstationer i Grønland, bl.a. med henblik på nødvendig dansk/grønlandsk deltagelse i internationale programmer.

Kommissionen vil forsøge at styrke universiteternes og de højere læreanstalters undervisning i polarforskningsemner på såvel prægraduat som postgraduat niveau med henblik på rekruttering af interesserede forskere.

Kommissionen lægger endvidere afgørende vægt på uddannelsen af forskere, især grønlandske forskere. Grønlandske medarbejdere bør i videst muligt omfang involveres i forskningsprojekter. I forskningsprogrammer og forskningscentre indenfor indsatsområderne skal der være mulighed for deltagelse af PhD-studerende, om muligt grønlandske.

Kommissionen vil støtte etablering af såvel forskningsfaciliteter som boliger for danske og udenlandske forskere, som skal tilbringe kortere eller længere tid i Grønland, endvidere kommunikationsfaciliteter med adgang til internet og relevante databaser.

Kommissionen vil støtte og medvirke til afholdelsen af faglige møder, seminarer, konferencer og kurser omhandlende polarforskning.

Kommissionen vil med baggrund i sin tværvidenskabelige sammensætning opfordre til og støtte dannelsen af forskningsmiljøer, centre uden mure og forskernetværk såvel nationalt som internationalt. Kommissionen vil her kunne tilbyde rådgivning og faglig vurdering.

Kommissionen vil løbende justere sin handlingsplan i lyset af indhøstede erfaringer, og Kommissionen vil gennemføre internationale evalueringer af dansk/grønlandsk polarforskning.

Kommissionen vil fortsætte og styrke informations- og formidlingsaktiviteten. Monografiserien Meddelelser om Grønland fortsætter i den nuværende form med tre udgivelsesrækker Geoscience, Bioscience og Man & Society. Samtlige manuskripter underkastes "peer review". Man vil publicere relevante kongres- og mødeproceedings. Samtidig skal Kommissionens og Dansk Polarcenters andre publikationsaktiviteter styrkes. Kommissionen vil sammen med Dansk Polarcenter sikre, at forskningsresultater formidles, herunder til det lokalsamfund, hvor forskningen måtte være udført.

Indledning
Strategiplan 1993-1997
Den ny strategi 1998-2002
Dansk / grønlandsk polarforskning
Indsatsområder
  Globalt miljø med fokus på Arktis
  Arktiske Naturressourcer
  Arktisk Samfundsudvikling
Bevillingspraksis
Handlingsplan og budget

Sammendrag på grønlandsk
Summary in English

DPC home page